CATALÀ
POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin a aquest portal, i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que SADE S.L, amb domicili a Casanova, 91 pcpal 1ª - 08011 – BARCELONA, és responsable.
Els usuaris de forma voluntària determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de S, als efectes de mantenir-los informats, fer-los oferiments de productes i/o serveis, En cas que l’usuari no estigui conforme que les seves dades siguin incorporades a un fitxer i, posteriorment tractades amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar la casella en què no autoritza la incorporació al fitxer. Donat cas d’haver-ho autoritzat però voler revocar l’autorització o modificar alguna de les dades que hi constin, l’usuari només haurà d’adreçar un correu electrònic a info@anexaevents.com, o al domicili del responsable del fitxer que consta més a dalt. L’usuari té reconegut el dret d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició sobre les seves dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquestes, si és el cas.
SADE S.L. disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotada i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta a la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

CASTELLANO
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley Orgànica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal, los datos de los usuarios que accedan este portal, y así lo consintieran, se incorporarán a un fichero automatizado del que SADE S.L., con domicilio en Casanova, 91 pcpal 1ª 08011 – BARCELONA, es responsable.
Los usuarios, de forma voluntaria, determinarán si prestan o no su consentimiento para que los datos personales que faciliten libremente sean incorporados a un fichero responsabilidad de SADE S.L. , a efectos de mantenerles informados y ofrecerles productos y/o servicios.
En caso de que el usuario no esté conforme con que sus datos se incorporen a un fichero y, posteriormente, sean tratados con finalidades informativas y comerciales, únicamente tendrá que marcar en la casilla que no autoriza la incorporación al fichero. En caso de haberlo autorizado, pero querer revocar la autorización o modificar alguno de los datos que constan, el usuario sólo tendrá que enviar un correo electrónico a info@anexaevents.com, o al domicilio del responsable del fichero que consta más arriba. El usuario tiene reconocido el derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición sobre los datos, así como el derecho a saber cuántas cesiones se han llevado a cabo sobre éstos, si se da el caso.
SADE S.L. dispone de los conocimientos y medios técnicos necesarios para el tratamiento informático de bases de datos y la prestación de determinados servicios y está dotado y dispone de los mecanismos de seguridad necesarios para la debida protección y seguridad de datos según la regulación establecida en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.